Polska
              Akademia Umiejętności [KRAKÓW]


Zadanie publiczne w konkursie ogłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2013 r." - pkt. C: "Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą".


 KONFERENCJA NAUKOWA:
Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowychPolski
              Uniwersytet Na Obczyźnie [LONDYN]


aktualności  konferencja  publikacja  |  organizatorzy  |  wsparcie  |  mediaroom  |  kontakt

Komitet Programowo-Organizacyjny
KONFERENCJA


Komitet Programowo-Organizacyjny

prof. Dorota Praszałowicz - Przewodnicząca Komitetu Programowo-Organizacyjnego konferencji "EuroEmigranci.PL" - socjolog, profesor w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelna kwartalnika "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", wiceprzewodnicząca Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, członek Board of Directors Polish American Historical Association, członek Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Polskiej Diaspory. Spędziła rok jako Fulbright Scholar na New York University (2003/04), trzy lata na Ruhr Universität Bochum (1991-93, 1997/98) oraz kilka miesięcy na Freie Universität Berlin (1998). Jej projekty badawcze dotyczą dawnych i obecnych migracji, ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń kulturowych polskich skupisk imigracyjnych, w tym szkolnictwa polskiego na obczyźnie. Inne podejmowane kwestie to zagadnienia teoretyczne, konteksty porównawcze oraz perspektywa genderowa w studiach migracyjnych. Jest autorką artykułu na temat polskich migracji w Encyclopedia of European Migrations and Minorities, (Cambridge University Press, 2011), a także czterech książek na temat migracji, z których ostatnia poświęcona jest Polakom w Berlinie (2010).


--


prof. Halina Grzymała-Moszczyńska


--


prof. Dariusz Niedźwiedzki


--


dr Agnieszka Małek


--


dr Michał P. GarapichNasza konferencja naukowa: "Młoda polska emigracja w UE, jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL" , ma za swój cel przedstawienie badań na temat środowisk polskich; poszerzenie stanu badań i wiedzy na temat aktualnej sytuacji i historii polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii i w innych krajach zjednoczonej Europy. Chcemy, żeby jej wyniki wspomagały różnorodną działalność pomocową organizacji i instytucji działających na rzecz młodej emigracji. Referentami będą pracownicy naukowi placówek badawczych i uniwersytetów w Polsce, UK oraz innych krajach UE. Odbiorcami konferencji i materiałów pokonferencyjnych będą studenci, naukowcy, a także inni badacze emigracyjni oraz instytucje działające na rzecz Polonii w Unii Europejskiej.
Cele projektu:

=> zaprezentowanie wyników badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych nad poakcesyjną emigracją Polaków w UE;

=> wspieranie współpracy naukowej pomiędzy polskimi naukowcami działającymi poza granicami kraju i naukowcami w Polsce, a także nawiązywanie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy europejskimi akademikami zajmującymi się problematyką współczesnej emigracji i imigracji polskiej;

=> wygenerowanie inicjatyw, mających na celu podniesienie statusu społecznego grup polskich i polonijnych poprzez działania mobilizujące i pomocowe skierowane m.in. na obszary o największej koncentracji społeczności polskiej i polonijnej w UE;

=> wykorzystanie doświadczenia beneficjentów, zdobytego podczas realizacji projektu może wygenerować efekt multiplikacji w innych ośrodkach naukowo-badawczych, a także stworzenie ośrodka stażowego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, umożliwiającego polskim naukowcom podejmowanie i kontynuowanie badań nad polską diasporą w Wielkiej Brytanii.PROGRAM OBRAD


Program...

Call for papers [EN]

Call for papers [PL]

Registration [EN]

Zgłoszenie [PL]
prof. dr hab. Halina Taborska - Rektor PUNO - w latach 1966-1998 pracownik dydaktyczny i naukowy wyższych uczelni w Londynie w dziedzinie estetyki, historii sztuki i historii idei. Wykładała na ponad 30 uniwersytetach anglojęzycznych na świecie. Od jesieni 1998 współpracuje z uczelniami polskimi; w latach 1998-2012 była dyrektorem Instytutu Kultury Europejskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, profesorem wizytującym w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od roku 1999 jest profesorem PUNO, od 2007 dyrektorem Instytutu Kultury Europejskiej. Obecnie w głównym obszarze jej badań znajduje się sztuka upamiętniająca ofiary drugiej wojny światowej w otwartych przestrzeniach Europy i współczesna sztuka publiczna europejskich metropolii oraz sposoby funkcjonowania w nowych lub regenerowanych zespołach architektoniczno-urbanistycznych. Główne publikacje książkowe z drugiej dziedziny: Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy, 1996; Current Issues in Public Art, 1998; Contemporary Public Art and Architecture, London 1999; Nowy Londyn - miasto i jego sztuka publiczna, 2004.


--


prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk


--


dr Magdalena Łużniak-Piecha


--


dr Joanna Pyłat


--


Grażyna Czubińska MA - sekretarz Komitetu


© PAU - PUNO


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w  ramach  konkursu na realizację zadania "Współpraca  z  Polonią  i  Polakami  za granicą  w 2013 r."