Polska
              Akademia Umiejętności [KRAKÓW]


Zadanie publiczne w konkursie ogłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2013 r." - pkt. C: "Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą".


 KONFERENCJA NAUKOWA:
Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowychPolski
              Uniwersytet Na Obczyźnie [LONDYN]


aktualności  konferencja  publikacja  |  organizatorzy  |  wsparcie  |  mediaroom  |  kontakt

Polska Akademia Umiejętności
ORGANIZATORZY


Polski Uniwersytet Na Obczyźnie


"Polska Akademia Umiejętności ma swoje korzenie w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, które powstało w 1816 r. na ówczesnym skrawku niepodległej Polski, w Rzeczypospolitej Krakowskiej. W 1872 r., wykorzystując szansę, jaką dawała autonomia Galicji w uformowanej świeżo CK Monarchii Habsburskiej, przekształcono Towarzystwo, za cesarskim przyzwoleniem, w Akademię Umiejętności. W swoim programie działania i w społecznym odczuciu wszystkich trzech zaborów, AU była strukturą ogólnopolską. Świadczą o tym dobór jej członków oraz liczne zapisy i dary ze strony Polaków całej Pierwszej Rzeczypospolitej. W 1919 r. Akademia Umiejętności przyjęła nazwę polskiej Akademii Umiejętności. Działając pod patronatem Prezydenta RP, była - jako instytucja narodowa - główną reprezentantką nauki polskiej i miała to zapisane w Statucie. Rozwinęła też wielką aktywność naukową w kraju i za granicą. (...) PAU powróciła do aktywnej współpracy z Międzynarodową Unią Akademii (założoną przy jej udziale w 1920 r.), zrzeszającą obecnie 74 Akademie z całego świata. Współpracuje z nią efektywnie w 11 tematach. Członek PAU prof. Janusz K. Kozłowski (em. prof. UJ) jest obecnie prezydentem Unii. PAU współpracuje też z szeregiem Akademii europejskich, a z niektórymi ma wspólne publikacje (z grecką, austriacką, ukraińską, słowacką), analogicznie z Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie, z Archiwum Watykańskim i z kilkoma Uniwersytetami polskimi (UJ i UP w Krakowie, UW i UWr.). Współpracuje z szeregiem stowarzyszeń polonijnych, czego efektem były urządzone przez PAU (w cyklu trzyletnim), we współpracy z Krakowskim Oddziałem "Wspólnoty Polskiej", już trzy Kongresy Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Wspólnie z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO) PAU urządziła dwa kongresy poświęcone miejscu i roli emigracji polskiej w warunkach jednoczącej się Europy, oraz dorobkowi emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii. Efektem współpracy z Polonią było opracowanie i opublikowanie przez PAU w ciągu kilkunastu lat podstawowego źródła, jakim są Protokoły Rządu RP na Uchodźstwie (8 tomów + 1 tom dokumentów). Wydaje nadto już piątą pozycję książkową wspólnie z Polskim Instytutem Naukowym w Montrealu. Od dziesięciu lat uczestniczy czynnie w programie "Przywracanie zapomnianej historii", organizowanym przez zagranicznego członka PAU prof. Andrzeja Sulimę-Kamińskiego (USA) i Uczelnię Łazarskiego w Warszawie, reprezentowaną przez sędziego Jerzego Stępnia, w celu promocji Polski w kręgu anglosaskim poprzez akademickie podręczniki historii. Przed blisko 10 laty PAU przejęła, po Polskim Instytucie Historycznym w Rzymie, który zakończył swoją działalność, wielkie przedsięwzięcie naukowe, finansowane przez Fundację Lanckorońskich: wydawanie akt Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, działającej od 1519 r.; wydaliśmy już 10 tomów (w sumie jest ich 34). PAU rozwinęła aktywne życie naukowe w Krakowie w postaci posiedzeń naukowych Wydziałów, a w szczególności Komisji, których jest obecnie 31, o łącznej liczbie około 1.000 członków (nie tylko z Krakowa); dalej w postaci publicznych Seminariów, Kawiarni Naukowej i PAU-eczki, stanowiącej interdyscyplinarne forum dyskusyjne dla doktorantów i młodych pracowników nauki. Rocznie odbywa się około 200 posiedzeń naukowych i kilkanaście sesji naukowych, międzynarodowych, ogólnopolskich i środowiskowych. Poza Krakowem działają Komisja Przyrodniczo-Lekarska we Wrocławiu oraz "Wszechnica PAU" w Gliwicach. PAU wspiera, na zasadzie wolontariatu, działalność stowarzyszeń o różnych nazwach: w Wadowicach, Kłobucku, Wodzisławiu, Żywcu, Sanoku, Przemyślu, Zawoi, we wsi Rogi koło Krosna. Jako współorganizatorka (z UJ, UW i UWr.) uczestniczy od szeregu lat w tzw. szkołach młodych fizyków i matematyków w Zakopanem, Karpaczu i Warszawie. Bardzo owocna jest działalność wydawnicza PAU (m.in. 10 czasopism). PAU obsługuje stypendia naukowe Fundacji Lanckorońskich, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Funduszu im. Marii Zdziarskiej-Zaleskiej. Dzięki zabiegom PAU władze miasta Krakowa odtworzyły przyznawaną przez AU i PAU (od 1873 r.) co pięć lat w siedmiu dyscyplinach naukowych Nagrodę im. Mikołaja Kopernika, a samorządowe władze Województwa Małopolskiego fundują corocznie od czterech lat Nagrodę PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (dawny "polski Nobel", przyznawany od 1915). Są też inne nagrody PAU (T. Browicza i M. Mięsowicza). Wszystkie mają charakter ogólnopolski. W strukturze PAU znajduje się bogata Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, tworzona od połowy XIX w. przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie, a potem przez AU i przez PAU, w latach 1953-2000, pozostająca w strukturze PAN. W jej ramach działa Gabinet Rycin (blisko 95.000 jednostek), jeden z najbogatszych w Polsce. PAU posiada najbogatszą tematyczną kolekcję (podróże naukowe) fotografii (43.000): Fototekę Lanckorońskich, a także wydzieloną Bibliotekę Rozdolską (po Lanckorońskich), liczącą wprawdzie tylko około 3.000 druków, ale bardzo cenną (diariusze sejmowe, największy zbiór kalendarzy szlacheckich i inne druki staropolskie). Wspólnie z Oddziałem PAN w Krakowie PAU utrzymuje Archiwum Nauki PAN i PAU, gromadzące przede wszystkim liczne spuścizny naukowe uczonych. Mieści się ono w budynku PAU, ale pozostaje w strukturze Oddziału PAN; Zasób PAU stale wzbogaca się nowymi spuściznami, przekazywanymi w drodze darów."

Prof. Jerzy Wyrozumski
Sekretarz Generalny PAU

Prof. Andrzej
             Białas

Prof. Halina
             Taborska

prof. Andrzej Białas
Prezes PAUprof. dr hab. Halina Taborska
Rektor PUNO


Skład Zarządu PAU
w Krakowie:prof. Andrzej Borowski
Wiceprezes

prof. Andrzej Kajetan Wróblewski
Wiceprezes

prof. Jerzy Wyrozumski
Sekretarz Generalny

prof. Stefan Witold Alexandrowicz
Delegat Walnego Zgromadzenia


Członkowie Rady PAU:


prof. Janusz K. Kozłowski
Delegat Rady do Współpracy Międzynarodowej

prof. Jan Machnik
Delagat Rady do Współpracy z Ukrainą

prof. Andrzej Wiktor
Delegat PAU we Wrocławiu

WYDZIAŁ I: FILOLOGICZNY
Dyrektor: Lucjan Suchanek
Wicedyrektor: Jan Michalik
Sekretarz: Roman Laskowski

WYDZIAŁ II: HISTORYCZNO-FILOZOFICZNY
Dyrektor: Janusz K. Kozłowski
Wicedyrektor: Andrzej Mączyński
Sekretarz: Krzysztof Baczkowski
Sekretarz: Wojciech Rojek

WYDZIAŁ III: MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNY
Dyrektor: Andrzej Fuliński
Wicedyrektor: Zenon Waszczyszyn
Sekretarz: Michał Turała

WYDZIAŁ IV: PRZYRODNICZY
Dyrektor: Szczepan Biliński
Wicedyrektor: Tadeusz Niedźwiedź
Sekretarz: Elżbieta Pyza
Sekretarz: Jerzy Starzyk

WYDZIAŁ V: LEKARSKI
Dyrektor: Wiesław Pawlik
Wicedyrektor: Jan Albrecht
Sekretarz: Tomasz Brzozowski

WYDZIAŁ VI: TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
Dyrektor: Paweł Taranczewski
Sekretarz: Ryszard Kazimierz Otręba
Skład Senatu PUNO
w Londynie
:


prof. dr Alicja Moskal
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

prof. dr Zofia Butrym
Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

dr Joanna Pyłat
Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

prof. dr Tomasz Piesakowski
Delegat Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

prof. dr Eugeniusz Kruszewski
Delegat Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

prof. dr Stefan Stańczyk
Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych

prof. dr Włodzimierz
Mier-Jędrzejowicz
Wicedyrektor Instytutu Nauk Technicznych

dr Lesław Zieleźnik
Kierownik Zakładu Technik Komputerowych

prof. Włodzimierz
Bronic- Czerechowski
Kierownik Badawczo-Projektowego Budownictwa

mgr Grażyna Czubińska
Wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej

prof. dr Bolesław Indyk
Członek Honorowy Zakładu Badań nad Emigracją

mgr Teresa Naidoo
Delegat Zakładu Badań nad Emigracją

mgr Rafael Gallera
Delegat Zakładu Badań nad Emigracją

mgr Marta Sordyl
Kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej

dr Katarzyna Zechenter
Kierownik Zakładu Dydaktyki Polonijnej

prof. dr Michael Fleming
Kierownik Zakładu Współczesnej Kultury Brytyjskiej

prof. dr hab. Ewa
Lewandowska-Tarasiuk
Delegat Profesorów Krajowych PUNO

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW PUNO: Anamika Kumar, Monika Ślązak, Przemysław Potorski


"Polski Uniwersytet Na Obczyźnie został załozony w roku 1939 w Paryżu, z inicjatywy prof. Oskara Haleckiego. (...) Misją PUNO jest służenie wszystkim pokoleniom Polaków, którzy znajdując się poza granicami Polski, pragną poszerzać wiedzę o współczesnym świecie oraz utrzymać kontakt z polską nauką i kulturą, Jesteśmy uczelnią stworzoną przez emigrację i dla emigracji. Naszym zadaniem jest również budowanie naukowych i kulturowych pomostów pomiędzy środowiskami akademickimi Polonii, Polski i Wielkiej Brytanii. Istotnym nurtem w działalności PUNO jest praca naukowa. Obok licznych projektów badawczych pracowników, współpracowników i doktorantów PUNO, organizujemy lub współorganizujemy konferencje naukowe, sympozja oraz publikacje i promocje książek akademickich. Wiele uwagi poświęcamy problemom polskiej emigracji i migracji - w znacznej mierze, ale nie wyłącznie - na terenie Wielkiej Brytanii. Konsekwentnie i owocnie rozwijamy na PUNO ośrodek badań nad polską emigracją postrzeganą i analizowaną w trzech perspektywach badawczych: polskich naukowców czasowo lub na stałe osiadłych na emigracji, akademików krajowych oraz akademików brytyjskich. Uważamy, że ta ‘potrójna’ perspektywa wniesie do obecnego stanu badań istotne elementy komparatystyczne. Chcemy też konsekwentnie i długofalowo poszerzać wiedzę Brytyjczyków o wkładzie Polaków w naukę i kulturę brytyjską oraz światową. W minionym dziesięcioleciu PUNO organizowało lub współorganizowało 7 konferencji o takiej tematyce. Prowadzimy w tej chwili ponad 20 projektów badawczych, w tym m.in. "Migracja i adaptacja młodzieży polskiej w krajach Unii Europejskiej 2004 - 2012". Wśród najnowszych projektów badawczych Zakładu Badań nad Emigracją jest: "Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach szkolnych i akademickich Wielkiej Brytanii". Asystenci Zakładu Psychologii Stosowanej i uczestnicy seminarium doktoranckiego pracują nad różnorodnymi projektami badawczymi nad młodą polską Emigracją, w zakresie psychologii i socjologii. W najbliższej przyszłości jednym z naszych priorytetów jest utworzenie w Londynie ośrodka stażowego ułatwiającego naukowcom z Polski, zajmującym się badaniami nad emigracją, wykonywanie ich pracy."

prof. dr hab. Halina Taborska
Rektor PUNO


© PAU - PUNO


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w  ramach  konkursu na realizację zadania "Współpraca  z  Polonią  i  Polakami  za granicą  w 2013 r."