Polska
              Akademia Umiejętności [KRAKÓW]


Zadanie publiczne w konkursie ogłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2013 r." - pkt. C: "Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą".


 KONFERENCJA NAUKOWA:
Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowychPolski
              Uniwersytet Na Obczyźnie [LONDYN]


aktualności  konferencja  publikacja  |  organizatorzy  |  wsparcie  |  mediaroom  |  kontakt

Zaproszone instytucje naukowe z Polski
WSPARCIE


Zaproszone instytucje naukowe z UE
Polska Akademia Nauk, Komitet Badań nad Migracjami

Komitet Badań nad Migracjami PAN jest komitetem problemowym przy Wydziale I Polskiej Akademii Nauk. Podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji. Przewodniczącym Komitetu jest prof. Marek Okólski. W ramach Komitetu działa Sekcja Badań nad Polonią (przewodnicząca prof. Dorota Praszałowicz) oraz Sekcja Badań nad Współczesnymi Migracjami (przewodnicząca prof. Krystyna Slany). Komitet wydaje kwartalnik: "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny". Pod tym tytułem, pismo kontynuuje tradycje "Przeglądu Polonijnego", który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN. Jest to pismo interdyscyplinarne, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowane są w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Więcej informacji na stronie: www.kbnm.pan.plUniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Europeistyki, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął funkcjonowanie jako samodzielna jednostka w październiku 2001 roku. W jego skład wchodzi sześć Instytutów - Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; Europeistyki; Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych; Rosji i Europy Wschodniej; Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Studiów Regionalnych - oraz Katedra Ukrainoznawstwa. Wydział prowadzi studia w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, amerykanistyki, europeistyki oraz kulturoznawstwa. Do projektów badawczych realizowanych na Wydziale należą m.in.: "Europejskie tożsamości polityczne", "Filozofia wspólnoty" oraz "Kulturowe kształtowanie tożsamości europejskich".

Instytut Europeistyki powstał w 1993 roku jako Międzywydziałowy Zakład Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1999 r. przekształcony został w Katedrę Europeistyki, która następnie w 2004 r. zyskała status Instytutu, stając się jednocześnie częścią Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Instytut jest jednostką badawczo-dydaktyczną o charakterze interdyscyplinarnym, podejmującą problematykę europejską z różnych perspektyw: antropologicznej, ekonomicznej, politycznej, prawnej i socjologicznej. Instytut prowadzi badania między innymi z zakresu procesów demokratyzacji, migracji, kwestii tożsamości i społeczeństwa obywatelskiego w Europie, jest wydawcą czasopism: "Jagiellońskie Forum Europejskie” oraz „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego".

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, utworzony w 2004 roku, powstał z połączenia kilku wcześniej istniejących jednostek: Instytutu Studiów Polonijnych i Etnicznych, Zakładu Kanady oraz Międzywydziałowego Zakładu Studiów Amerykańskich. Najstarszą z nich był Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych, utworzony w latach 1970. w celu prowadzenia badań nad dziejami polskiej diaspory, problematyką etniczności, migracji międzynarodowych, w tym polskiego wychodźstwa, wielokulturowością, nacjonalizmami i regionalizmami w świecie. Instytut jest jednostką wielodyscyplinarną, zatrudniającą politologów, socjologów, historyków i literaturoznawców, którzy prowadzą badania w zakresie w zakresie studiów amerykanistycznych, migracyjnych i etnicznych. Pracownicy Instytutu, we współpracy m.in. z uczonymi polonijnymi, przygotowali pod kierunkiem Prof. Adama Walaszka obszerne opracowanie "Polska diaspora" (Kraków 2001) oraz wiele monografii publikowanych m.in. w serii książkowej Biblioteka Polonijna. W Instytucie mieści się redakcja kwartalnika "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", który jest wydawany przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji na stronach internetowych:
www.wsmip.uj.edu.pl | www.iaisp.uj.edu.plstrona internetowa: www.msz.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

"Polsce - służyć, Europę - tworzyć, Świat - rozumieć. Misją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju."strona internetowa: www.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa

"Kraków to miasto o tysiącletniej tradycji, dawna siedziba polskich królów i stolica kraju, a dzisiaj ważna europejska metropolia. Krakowskie Stare Miasto jest wyjątkową skarbnicą dzieł sztuki, pamiątek histo-rycznych i zabytkowych obiektów reprezentu-jących niemal wszystkie style architekto-niczne od średniowiecza po współczesność."

University of Roehampton, Centre for Research on Migration and Multiculturalism (CROMM)

The University of Roehampton is the only campus university in London, located in the south-west of the city, about 30 minutes from the West End.The University has a strong research profile, with a third of our research rated internationally excellent, and ranked as the best in the UK for our research in Biological Anthropology and Dance. Some 9,000 students attend the University, 25% of whom are postgraduates. There is a cosmopolitan atmosphere, with more than 130 different nationalities on campus. We have a proud history stretching back 170 years through our four Colleges. Our strong values come from this rich collegiate history, built on community, engagement and partnership. At the same time, we have a very contemporary outlook, preparing our students for success in the modern world.

Centre for Research on Migration and Multiculturalism (CROMM), directed by Professor John Eade and co-directed by Dr. Michal P. Garapich, is a university research centre, housed in the Department of Social Sciences, devoted to the study of contemporary urban diversity. The work of the centre, much of which is carried out in London, is engaged with the complexities, inequalities, diversity and lived realities of the contemporary urban condition. Research conducted by the centre stems from an anthropological tradition of providing a detailed, first hand, on-the-ground ethnographic perspective on key urban issues such immigration, multiculturalism, community cohesion, religion, homelessness, social resistance, poverty, class, ethnicity while also offering an analysis of the structural conditionality of living in the global city.

For further details on what we do and who we are see:
www.roehampton.ac.uk/cromm


© PAU - PUNO


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w  ramach  konkursu na realizację zadania "Współpraca  z  Polonią  i  Polakami  za granicą  w 2013 r."